Akademik Tarihler

 • - 2008

  Profesör

  Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi

 • 2008

  Doçent

  Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi

 • 2002

  Yardımcı Doçent

  Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi

 • 1998

  Doktora

  Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi

 • 1992

  Yüksek Lisans Öğrenimi

  Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi

 • 1987

  Lisans Öğrenimi

  Fars Dili ve Edebiyatı, Ankara Üniversitesi

Diğer Görevler

  Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı
  Şarkiyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Ömer Hayyam Hayatı, Eserleri ve Rubaileri

  Ömer Hayyam Hayatı, Eserleri ve Rubaileri, Çantay Yayınları, İstanbul 2007.

  Ömer Hayyam Hayatı, Eserleri ve Rubaileri, Çantay Yayınları, İstanbul 2007.

 • image

  Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Fütûhâti’s-Süleymâniyye (Kanuni Sultan Süleyman’ın Fetihleri)

  Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Fütûhâti’s-Süleymâniyye (Kanuni Sultan Süleyman’ın Fetihleri), 1. Cilt, Çantay Yayınları, İstanbul 2001.

  Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Fütûhâti’s-Süleymâniyye (Kanuni Sultan Süleyman’ın Fetihleri), 1. Cilt, Çantay Yayınları, İstanbul 2001.

 • image

  Kendi Kendine Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu

  Kendi Kendine Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), FONO Açıköğretim Kurumu Yayınları, İstanbul 1999.

  Kendi Kendine Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), FONO Açıköğretim Kurumu Yayınları, İstanbul 1999.

 • image

  Farsça Modern Metinler I

  Farsça Modern Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Yayınları, İstanbul 1999.

  Farsça Modern Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Yayınları, İstanbul 1999.

 • image

  Farsça Kolay Metinler I

  Farsça Kolay Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Yayınları, İstanbul 1999.

  Farsça Kolay Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Yayınları, İstanbul 1999.

 • image

  Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi

  Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, haz. Ali Güzelyüz (Mehmet Atalay ve Kadir Turgut ile birlikte), Dehliz Kitaplar, İstanbul 2008.

  Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, haz. Ali Güzelyüz (Mehmet Atalay ve Kadir Turgut ile birlikte), Dehliz Kitaplar, İstanbul 2008.

Arama Tipi:

Sıralama:

Darwish Dihaki: Shair-i Gomnam-i Irani

Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
Makale

Name-ye Parsi, Quarterly of the Center for Expansion of Persian Language and Literature, Vol. 9, No. 2, Tehran, Summer 2004, p. 99-106.

Sharhha-ye Masnawi dar Anatoli

Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
Makale

Sokhan-e Eshgh, Latest Research in the Persian Language and Literature, 31-32, year. 8, no: 4 & year 9, no: 1, Tehran, Autumn and Winter 2006, p. 21-27.

Anâsır-ı Fârsî der Torkî

Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
Makale

Sokhan-e Eshgh, Latest Research in the Persian Language and Literature, Vîje-i Teâmul-i Edebi-yi Îrân ve Cihân Tâzehâ-yi Tahkîkât-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, yıl: 9, sayı: 33-34, Bahar ve Yaz 1386.

Shair-i Maktab-i Wuku’: Darwish Dihaki

Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
Makale

Adinah, Tebriz.

Diğer Akademik Çalışmalar

  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinden bazıları:
  Yüksek Lisans Tezleri

  1 Zekai Kardaş, Kâsım b. Ahmed-i Koncâî’nin Fetihnâmesi’nin Tenkitli Metni, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
  2 Esra İpek Turan, Aşçı Dede İbrahim Halil Efendi'nin Fars Dili ve Gramerine Dair Çalışmaları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
  3 Serpil Koç Konuksever, Divan-ı Emirî (Metin-İnceleme), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
  3 Serpil Koç Konuksever, Divan-ı Emirî (Metin-İnceleme), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.


  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildirilerden bazıları:

  1 “Anasir-i Farsi der Turki-yi Osmani ve Karbord-i Ba’zî ez în anâsir der Turki-yi İmrûz”, 5. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2007, Tahran.
  2 “Berresî-yi Dîvân-i Dervîş-i Dihekî”, 2. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 7 Mayıs 2004, Tahran.
  3 “Şerhhâ-yi Mesnevî Der Mıntıka-yi Anatolî”, 4. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 9 Mayıs 2006, Tahran.
  4 “Batı’da Ömer Hayyam Tercümeleri”, Batı’daki Doğu, Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 26-27 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
  5 Doğu’nun Bilge Şairi Muhammed İkbal, II. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 21-22 Nisan 2009, İstanbul
  6 “Bilimsel Araştırmalarda Yazma Eser Kütüphanelerindeki Mecmuaların Önemi”, Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, 18-19 Haziran 2009, İstanbul.


  Yazılan uluslararası kitaplar

  1. An Unknown Letter of Gazzali (Includes Two Original Poems From Ali Ibn Abi Talib), Edited by Dr. Ali Güzelyüz, Hawran Publications, Damascus, Syria 2004.


  Ulusal hakemli ve hakemli olmayan dergilerde yayımlanan bazı makaleler

  2. “Doğruluğu Şüpheli Olan Bir Belge”, Keşmir Dosyası, İstanbul 2003, s. 99-100.
  3. “Hoca Neş’et’in Hayatı, Eserleri ve Tûfân-ı Ma’rifet’teki Tasavvufî Görüşleri”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 5, İstanbul 1997, s. 167-175.
  4. “Çağdaş İran Şairi Furûg-i Ferruhzâd (1935-1967)”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 2, Yaz 2001, s. 33-38.
  5. “İranlı Bilgin Abdulcevâd el-İrânî et-Tehrânî’nin Farsça Medhiyesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: II, Sayı: 5, Bahar 2002, s. 83-90.
  6. “Dervîş-i Dihekî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Üslubu ve Dîvân’ı”, Nâme-i Aşina, Kış-İlkbahar 2004, Yıl: 6/Sayı: 15-16, s. 51-61.
  7. “Çağdaş İran Şairi: Mehdî Ahavân-i Sâlis”, İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 168-169.
  8. “Gazzali’nin Bilinmeyen Bir Risalesinde Hz. Ali’ye Ait İki Orijinal Şiir”, Serçeşme, Ekim-Kasım 2006, Sayı: 24, s. 26.
  9. Anadolu Sahasında Yapılan Mesnevi Şerhleri (Farsça), Şarkiyat Mecmuası, sayı: IX, İstanbul 2007.
  10. Kasım-ı Ensarî, “Abdullah-ı Ensarî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşü” (Farsçadan çeviri), Şarkiyat Mecmuası, sayı: IX, İstanbul 2007.
  11. Çağdaş İran Öykü ve Roman Yazarı Bozorg Alevî’nin Hayatı, Üslubu, Eserleri ve İki Öyküsü, Doğu Araştırmaları, sayı: I, İstanbul 2008.


  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. “Sebk-i Irakî ile Sebk-i Hindî Arasında Geçiş Dönemi Üslubu: Mekteb-i Vukû’”, Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 2006, s. 102-107.


  Yaptığı çevirilerden bazıları:

  1. Muhammed Mîr Kiyânî, Uzun Gece Masalları, (Farsçadan çeviri), Can Yayınları, İstanbul 2001 (2. Baskı 2002).
  2. Muhammed Hicâzî, Mahmut Beyi Milletvekili Yapın (Üç Perdelik Oyun), Demavend Yayınları, İstanbul 2012.
  3. “Said Nefisî, Fars Edebiyatı”, (İngilizceden çeviri), (Halil Toker ile birlikte), İslam Düşüncesi Tarihi, c. 3, s. 261-274, İnsan Yayınları, İstanbul 1991.
  4. “İki İran Masalı”, (Farsçadan çeviri), Edebiyat Ürünleri Dergisi, Nar: on bir, Eylül-Ekim 1996, s. 148-164.
  5. Gulamhuseyn-i Saidî, “Pandomima: Fakir”, (Farsçadan çeviri), Merdiven Sanat, Aralık/98-Ocak-Şubat 1999, Sayı: 16, s. 14.
  6. “Kudsî Kâzî-yi Nûr, Küçük Mutluluklar”, (Farsçadan çeviri), Adam Öykü, Temmuz-Ağustos 2000, Sayı: 29, s. 64-68.
  7. “İki İran Masalı: İyiliğin Karşılığı/Altın Kâse” (Farsçadan çeviri), İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 176-182.
  8. Baba Mukaddem, “Soğan” (Bir Perdelik Oyun, Farsçadan çeviri), İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 170-175.
  9. İmam Humeyni, Mesih Nefesli Aşk, (Divan-ı İmam), (H. Toker ile birlikte), İstanbul 2010.
  10. Bahram Elahi, Olgunluk Yolu, Goa Yayınları, İstanbul 2012
  11. Ömer Hayyam, Rubailer, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2012
  12. Nahid Talari, Allah’ın Tebessümü, Demavend Yayınları, İstanbul 2012.
  13. Kayser Eminpur, Aşk Dilinin Grameri, Demavend Yayınları, İstanbul 2013.
  14. Sohrab Sepehri, Rengin Ölümü, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2013, 2. Baskı 2016.
  15. Furuğ Ferruhzad, Yeryüzü Ayetleri, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2013, 2. Baskı 2016.
  16. Sohrab Sepehri, Biz Hiç Biz Bakış, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2015.
  17. Kavus hasanli, Marmara’nın Cilvelerinin Ardında, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2014.
  18. Furuğ Ferruhzad, İnanlım Soğuk Mevsimin Başlangıcına, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2015, 2. Baskı 2016.
  19. Furuğ Ferruhzad, Bir Başka Doğuş, Demavend Yayınları, 1. Baskı, İstanbul Mayıs 2016, 2. Baskı Ekim 2016.
  20. Şaraba Bulanan Seccade (Hâfız Divanı’ndan Seçmeler), Demavend Yayınları, İstanbul 2016.