Eserleri

  1. Ali TEMİZEL, " Türkiye'de Nizâmî-i Gencevî Çalışmaları ", Azerbaycan Şerqşünaslığı- Elmi-Kütlevi Jurnal- Nizami-870 (Özel Sayı), 3 (9), , 25-32, 2012,( Kurum Dergisi )

  2. Ali TEMİZEL, " İran Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Kütüphanesindeki Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Sözlüklelrin Yazma Nüshalarının İncelenmesi ve Tanıtımı ", Bildiri Kitapçığı, Eylül 2012, , 491-523, 2012,( Konferans )

  3. Ali Temizel- Ayten Hasanalizadeh, " Mövlana'nın Doğum Tarixi ", Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, 9, , 2-5, 2011,( Kurum Dergisi )

  4. Ali TEMİZEL, " Selçuklu Dönemi Hakkında İran'da Yapılan Farsça Akademik Çalışmalar ", Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine -Mehmet Altay Köymen Armağanı-Selçuk Üniversites Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlarıi, , , 197-231, 2011,( Üniversite Dersgisi )

  5. Ali HADAVIZADEH- Ali TEMİZEL, " An InvestigationTowardsMotivationalStrategiesIn Oral CommunicationalSsInIranian EFL Classrooms- İran'da EFL Derslerinin Sözlü İletişimi ve Beceri ve Motivasyon Stratejilerine Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- Selçuk UniversityTheJournal of Institute of SocialSciences, 24, , 415-425, 2010,( Üniversite Dersgisi )

  6. Ali TEMİZEL, "Türkiye 23.Uluslar arası Tahran Kitap Fuarında", Turkuaz-eu, ZweimonatszeitshriftfürKulturundZeitgeschehen, Berlin, 7-8, , 27-29, 2010,( Diğer )

  7. Ali TEMİZEL, " Moarrifî-i Şâ'ir- Fazıl Hüsnü Dağlarca: Ağır Hasta ", Sûfiyâ: Daneşgâh-i Allame TabatabaîDaneşkede-i Edebiyât ve Zebanhâ-i hâricîEncumen-i ilm-i zebân ve edebiyât-i Farsi, 14, , 27, 2009/1388,( Kurum Dergisi )

  8. Ali Temizel, " Teaching of Persian Language in Turkey ", Ketab-e Mah-Adabiyat (Book of themonth: Literature) Tehran/Iran, 31 (145), , 35-39, 110, 2009,( Kurum Dergisi )

  9. Ali TEMİZEL, " Sezai Karakoç: Denizin Kentini Yaktım ", Kurum Dergisi, 1, , 62, 2008/1387,( Kurum Dergisi )

  10. Ali TEMİZEL, " EsedullahMerdânîRahîmî, Qaşqayî Sözlüğü: Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük ", Uluslararası Dergiler, 24, , 473-479, 2008,( Üniversite Dersgisi )

  11. Ali Temizel, " Mirza JahanshahHaghighiand his Poetry of Mawlana ", Zaban o Adab: QuarterlyJounal of Language andLiterature (AllamehTabata'iUniversity, Faculty of PersianLiteratureandForeigenLanguages), 37, , 29-48, 199, 2008,( Üniversite Dersgisi )

  12. Ali Temizel, " Bediu'z-Zaman Furûzanfer'in F. Nafiz Uzluk'a Yazdığı Farsça Bir Mektup ve Nicholson Hakkındaki Şiiri ", Milli Eğitim- Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 174, , 214-231, 2007,( Kurum Dergisi )

  13. Ali TEMİZEL, " Mirza Cihanşah-ı Hakikî ve Mevlâna, Ney ve Mevlâna'nın Mezarı Hakkındaki Şiirleri ", Üniversite Dergisi, 2, , 55-72, 2007,( Üniversite Dersgisi )

  14. Ali TEMİZEL, " Nazirân-i Dûst... Nigâhî be-Âsâr ve Zindegî-yiAhmedî(753-815/1334-1413 ", Pol-e Firuzeh, Special Issue: Turkey, Tehran, 5, , 131-142, 2007,( Kurum Dergisi )

  15. Ali Temizel, " Türkmen Şairi MahtumguliFiragî'ninDüşüncelelri Çerçevesinde Birinci Uluslararsı Bilim Kongresi ve Anma Etkinlikleri Ardından ", Üniversite Dergisi, 18, , 225-234, 2007,( Üniversite Dersgisi )

  16. Ali Temizel, " İran'da Türkçe Öğretimi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, , 547-560, 2007,( Üniversite Dersgisi )

  17. Ali Temizel, " Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ", Nüsha-Şarkiyat RAştırmaları Dergisi, 18, , 99-114, 2007,( Üniversite Dersgisi )

  18. Ali TEMİZEL, " Ahmedî'ninBedâyi'u's-Sihr fî Sanây 'i'ş-Şi'r adlı eserindeki Türkçe ve Farsça Şiirleri ", Uluslararası Dergiler, 14, , 89-105, 2003,( Üniversite Dersgisi)

Uluslararasıhakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)




Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler



Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, Konya, 2007, s. 547-560. (Türkçe)

Temizel, Ali, “MirzaJahanshahHaghighiand his Poetry of Mawlana” Zabân-o- Adab: QuarterlyJournal of Language andLiterature (AllamehTabataba’iUniversity, FacultyofPersianLiteratureandForeignLanguages), Tehran, Autumn 2008,pp. 29-48, Abstract: p. 199, (Farsça).

Temizel, Ali, Teaching of Persianlanguage in Turkey, Ketâb-e Mâh-Adabiyât (Bookofthemonth: literature) SpecializedInformativeand Critical MonthlyReviewofIranianBooks, Vol. 3 No: 31 (145), November 2009, Tehran- Iran,Abstract p. 110, Articel p. 35-39, (Farsça).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Temizel, Ali, “Âmûzeş-e FarsîderTurkiye ve caygah-i vije-yiTurkiye der âmûzeş-i Farsî”, Kânûn-i zebân-iİrân (Iran Language Institute), Mecmu’a-yimakâlat-i semimâr-i âmûzeş-i Farsîbe gayr-i Farsîzebânân, Gerdâverandagan: Dr. Seyyid Ziyaeddin Taceddin,Zehra Abbasî, Tehran 5 Dey 1387 (25 Aralık 2008), s.147-159. (Farsça)

Temizel, Ali, “Tarihçe-yiâmûziş-i zebân ve edebiyât-i Fârsî der Türkiye ve vaziyet-i kunûni-yi ân”, Çekide-yimakâlât-i şeşumînmecme‘ubeynelmilelîostâdân-i zebân ve edebiyât-i Fârsî,Tehran Dey-1387 (Tahran, 14-15 Ocak 2009), s. 71.(Farsça)

Temizel, Ali, “SelçuklularHakkında İran’da Yapılan Lisansüstü Çalışmalar”, T.C. Erciyes ÜniversitesiTürk Dünyası Araştırmaları Merkezi- I. Uluslar arasıSelçukluSempozyumu-Makaleler Özeti, 27-30 Eylül 2010 Kayseri, s. 17. (Türkçe)

Temizel, Ali, “EsedullahMerdânîRahîmî ve İran’da KaşkayTürkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları”, T.C. Erciyes Üniversitesi EdebiyatFakültesi 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu 5-6 Mayıs2011 Bildiriler Kitabı”, Yayıma Hazırlayanlar: Ali Küçükler- Erdem Erinç,Kayseri-2011, s. 539-549. ISBN: 978-975-6478-66-0, http://ades.erciyes.edu.tr (Türkçe).

Temizel, Ali, “Selçuklu Dönemi Tercüme Çalışmaları”, II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti – Selçuklularda Bilim ve Düşünce-Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya Özet Kitabı, s. 119-120 (Türkçe).

Temizel, Ali, “İran’da Türkiye Türkçesinin Öğretimine Yönelik Çalışmalar= Studies in Iran aboutTeaching of Turkish”, T.C. Muğla ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, IV Uluslararası Dünya DiliTürkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011 Muğla, I-II, Editör: MehmetNaci Önal, Ankara 2012, cilt, II, s. 187-196. http://www.dünyadiliturkce2011.mu.edu.tr(Türkçe).

Ali Temizel, “Âsâr-i Fârsî-i-yiAhmedîGermiyânî der Âmuzeş-iSenâyi‘-i Edebî der sede-yiheştom-i hicrî der Âsyâ-yiSegîr”, NohestinHemayiş-i Beynelmileli Gosteriş-iZebân ve Edebiyât-i Farsî- Çeşmendâz, râhkârhâ ve mevâni‘, Vizâret-i Ferhengveİrşâd-i İslâmî-Şûrâ-yiGosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Farsî, 27-28Dey-1390/17-18 Ocak-2012 Tahran, Çekide-i Mekâlat, s. 62, www.persian-language.com (Farsça).

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Temizel, Ali, Kistâsu’ş-Şi’r der ‘ilm-i ‘Arûz-FerîdûnMîrzâ, İlmuDaniş Yayınevi, Tahran 2010, 334+4 s. (uluslararası Farsça kitap).

Temizel, Ali, Mevlâna, Çevresindekiler, Mevlevîlik veEserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler, XII+235 s. pp.,Konya,Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya 2009(ulusal kitap).

Temizel, Ali, Ahmedî’ninMîzânu’l-Edeb ve Mi‘yâru’l-Edeb’i ve Tercümesi, XVIII+124+6 s. pp.,Konya,Tablet, Mayıs 2005 (Farsça-Arapça- Türkçe-ulusal kitap).

Temizel, Ali, “Mevlânâ’nın Hayat Hikâyesiyle İlgiliEski Harfli Türkçe Eserler”, Mevlânâ Araştırmaları-1 Editör: Prof. Dr.AdnanKaraismailoğlu, 96-119 pp., Ankara, Akçağ, 2007. (Türkçe-Ulusalkitapta bölüm)

Temizel, Ali, “Mevlânâ’nın Eserleriyle İlgili Olarak Eski HarfliTürkçe Telif Edilen Eserler” Mevlânâ Araştırmaları-1 Editör: Prof. Dr.AdnanKaraismailoğlu, 120-158 pp., Ankara, Akçağ, 2007. (Türkçe-Ulusalkitapta bölüm)

Temizel, Ali, “Selçuklu Dönemi Hakkında İran’da Yapılan Farsça Akademik Çalışmalar, BüyükSelçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine-Mehmet Altay Köymen Armağanı,Editör: Mehmet Ali Hacıgökmen, 197-231 pp., T.C. Selçuk Üniversitesi TürkiyatAraştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya-2011, (Türkçe-Farsça, Ulusalkitapta bölüm)

Temizel, Ali, “Hatt der Zebânhâ-yiTorkî (Türkçenin Yazıldığı Alfabeler)”, Encyclopaediaofthe World of Islam (EWI) –InPersian- Dâneshnâme-ye JahânEslâm, Editedby: Golam ‘Ali Haddâd ‘Âdel, Volume: 15, Page: 598-604, Tehran 2011 (Farsça- UluslararasıKitaptabölüm).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Temizel, Ali, "Bediu’z-Zaman Furûzanfer’in F. Nafiz Uzluk’aYazdığı Farsça Bir Mektup ve Nicholson Hakkındaki Şiiri", Millî Eğitim-Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi , 214-231 pp., Ankara, Bahar2007 , DOI: 1302-5600

Temizel, Ali, "Türkmen Şairi MahtumguliFiragî’ninDüşünceleri Çerçevesinde Birinci Uluslararası Bilim Kongresi ve AnmaEtkinlikleri Ardından", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiEdebiyat Dergisi , 225-234 pp., Konya, 2007 , DOI: 1300-4921

Temizel, Ali, "Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli TürkçeEserler", Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 99-114 pp.,Ankara-Yaz 2005 , DOI: 1303-0752

Temizel, Ali, "Ahmedî’ninBedâyi‘u’s-Sihr fî Sanây‘i’ş-Şi‘radlı eserindeki Türkçe ve Farsça Şiirleri", Selçuk ÜniversitesiTürkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 89-105pp., Konya- Güz 2003 , DOI: 1300-5766

Ulusal bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Temizel, Ali, “İran’da TürkçeÖğretimi”, AnkaraÜniversitesi-Tömer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar- 8.Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu (6-7 Mart 2009-Ankara), Bildirileri, Yayına Hazırlayanlar: N. Engin Uzun, M. ErtanGökmen, Cemil Kurt, Ankara 2010, s.97-107. (Tömer 25. yıl etkiliği).

Diğer yayınlar:

Temizel, Ali, “Ünlü Türkmen Şairi MahtumguliFirâgî, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı: 15, Konya- Bahar 2004, s. 79-90. ISSN 1300-5766 (Farsçadan Türkçeyeçeviri).

Temizel, Ali, “Kafkas ve OrtaAsya Cumhuriyetlerinde Kalkınmanın Engelleri”, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Konya, 2005. s. 487-492. ISSN 1302-1796(Farsçadan Türkçeye çeviri).

Temizel, Ali, “Sezai Karakoç: Denizin Kentini Yaktım”,Kaghak-TheLiteraryPeriodical, Tehran, 1387/2008 Bahar, Yıl:1, Sayı:1, s. 62.(www.kaghak.com). (Türkçeden Farsçaya çeviri).

Temizel, Ali, “Moarrifî-i Şâ‘ir- Fazıl Hüsnü Dağlarca: AğırHasta”, Sûfiyâ: Daneşgâh-i Allame TabatabaîDaneşkede-i Edebiyât ve Zebanhâ-ihâricîEncumen-i ilm-i zebân ve edebyât-i Farsi, saleheştum, şomareçehardegum, Aban 1388/Kasım 2009, s. 27. (Türkçeden Farsçaya çeviri).

Temizel, Ali, “Türkiye 23. Uluslar arası Tahran KitapFuarında”, Turkuaz-eu, ZweimonatszeitshriftfürKulturundZeitgeschehen,Berlin, Januar-April 2010, Nummer: 7-8 (Kültür-aktüalite dergisi, Ocak-Nisan2010, Sayı: 7-8), s. 27-29, ISSN 1868-2391

Temizel, Ali, "Nazirân-i Dûst… Nigâhî be-ÂsârveZindegî-yiAhmedî” (753-815=1334/5-1412/3), Pol-e Firuzeh, Special Issue:Turkey, Volume 5, Tehran, 2007, s.131-142 (Farsça).

Temizel, Ali, “Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik”,Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Sayı: 8, Ankara-Kış 2003, s.185-187, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “MARİFE: Bilimsel Birikim, Oryantalizm ÖzelSayısı”, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Ankara-Bahar 2003, s.201-204, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “Nisâbü’l-Mevlevî Tercümesi”, Nüsha-ŞarkiyatAraştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 20, Ankara-Kış 2003, s. 170-172, ISSN1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “MevlânâBibliyografyası”, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 21,Ankara-Bahar 2003, s. 175-180, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “Emine Yeniterzi,Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler”, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı: 19, Konya, 2006, s. 323-333, ISSN 1300-5766 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “EsedullahMerdânîRahîmî, QaşqayîSözlügü:Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat AraştırmalarıEnstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Konya, Güz-2008, s.473-479, ISSN 1300-5766 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, DURU-Dil, Edebiyat, Kültür, Düşünce-, Tahran-Allame Tabatabayi Üniversitesi, TürkDili ve Edebiyatı Derneği-Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 1, Tahran,Nisan 2008, s. 4-6 (Kongre, Toplantı ve Değerlendirmeler).

Temizel, Ali, “Tahran’da Dünya Türk DiliKutlaması-Türkçe Benim Ses Bayrağım”, DURU-Dil, Edebiyat, Kültür, Düşünce-, Tahran-AllameTabatabayi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Derneği-Türk Dili ve EdebiyatıDergisi, Sayı: 2, Tahran, Mayıs 2008, s. 20-22 (Kongre, Toplantı veDeğerlendirmeler).

Temizel, Ali,“Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik”, Nüsha-Şarkiyat AraştırmalarıDergisi, Yıl: III, Sayı: 8, Ankara-Kış 2003, s. 185-187, ISSN 1303-0752 (Kitapveya Makale Tahlilleri).

Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler:

Uluslar arası Dergilerde Danışma Kurulu/Advisory Board Üyeliği:

ECO CulturalInstituteCulturalMagazineTheQuarterlyJournal on CommonCulturalHeritage of ECO Region, Issue4&5 Vol. 2. Fall/Winter, Tehran, 2006-2007. (İngilzce).

Eco Times, TheMonthlyJournal of ECOCulturalInstitute (ECI), No: 01, Tehran, April 2008 (İngilizce).

ECO HERITAGE TheQuarterlyCulturalMagazine of ECO CulturalInstitute (ECI), Tehran, Issue 8, Vol 4,Summer 2007-2008 (İngilizce).

ECO HERITAGE TheQuarterlyCulturalMagazine of ECO CulturalInstitute (ECI), Tehran, Issue 9, Vol 4, Fall2008 (İngilizce).

Eco Times, TheMonthlyJournal of ECO CulturalInstitute (ECI), Tehran, April 2008(Farsça).

ЗКОНОВОСТИ, институткультурызко (икз),Май, 2008; TheMonthlyJournal of ECO CulturalInstitute (ECI),Tehran, Mai 2008 (Rusça).

ECO HERITAGE TheQuarterlyCulturalMagazine of ECO CulturalInstitute (ECI), Tehran, Issue 10, Vol 4,Winter 2008 (İngilizce).

ECO HERITAGE TheQuarterlyCulturalMagazine of ECO CulturalInstitute (ECI), Tehran, Issue 11, Vol 5,Spring 2009 (İngilizce).

Ulusal Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği:

III. Uluslar arasıMevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003) Bildiriler, Konya, 2003.

Büyük Selçuklu Devletinden TürkiyeSelçuklu Devletine-Mehmet Altay Köymen Armağanı, Editör: Mehmet Ali Hacıgökmen, T.C. SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, 2011.

Katıldığı Bazı Uluslararası Sempozyum, Panel ve Kongreler:

Temizel, Ali, “Âmûzeş-e FarsîderTurkiye ve caygah-i vije-yiTurkiye der âmûzeş-i Farsî”, Kânûn-i zebân-iİrân (Iran Language Institute), Semimâr-i âmûzeş-i Farsî be gayr-i Farsîzebânân, Tehran 5 Dey 1387 (25 Aralık 2008-Farsça)

Temizel, Ali, “Tarihçe-yiÂmûzeş-i zebân ve edebiyât-i Fârsî der Türkiye ve vaziyet-i kunûni-yi ân”, Şeşumînmecme‘ubeynelmilelîostâdân-i zebân ve edebiyât-i Fârsî, Tehran Dey-1387 (Tahran,14-15 Ocak 2009-Farsça)

Temizel, Ali, “SelçuklularHakkında İran’da Yapılan Lisansüstü Çalışmalar”, T.C. Erciyes ÜniversitesiTürk Dünyası Araştırmaları Merkezi- I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu,, 27-30Eylül 2010 Kayseri, (Türkçe)

Temizel, Ali, “EsedullahMerdânîRahîmî ve İran’da Kaşkay Türkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları”, T.C.Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. Uluslararası Asya Dilleri veEdebiyatları Sempozyumu 5-6 Mayıs 2011” Kayseri, http://ades.erciyes.edu.tr (Türkçe)

Temizel, Ali, “Mevlâna’nın Mesnevî’si Üzerinde Yapılan Eski HarfliTürkçe Çalışmalar” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İran UrumiyeÜniversitesibirlikte düzenlediği The First International Symposium On ChalabiHosamadin-i OrmaviandMathnavi-i Manavi/ I. Uluslararsı Çelebi Hüsameddin-iUrmevi ve Mesnevî-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011 Urumiye-İRAN(Farsça)

Temizel, Ali, “İran’da Azerbaycan Türkçesine Dair BazıÇalışmalar/ScientifticresarchregardingAzerbaijaniTurkish in Iran”InternationalSymposiumAzerbaijan in World Literature 27-28 May 2011, KhazarUniversityBakı/Azerbaijan. (Türkiye Türkçesi-Azerbaycan Türkçesi)

Temizel, Ali, NohestinHemâyiş-i Mehr-i Movlâna, SoroushMolanaCulturalInstitute, 8-10 Mehr 1390/ 30 Eylül-02 Ekim 2011, Tahran, www.molana.ir (Farsça).

Temizel, Ali, “Selçuklu Dönemi Tercüme Çalışmaları”, II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti – Selçuklularda Bilim ve Düşünce-Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya. (Türkçe).

Temizel, Ali, “İran’da TürkiyeTürkçesinin Öğretimine Yönelik Çalışmalar = Studies in Iran aboutTeachingofTurkish”, T.C. Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatıBölümü, IV Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 22-24 Aralık 2011 Muğla, http://www.dünyadiliturkce2011.mu.edu.tr(Türkçe)

Temizel, Ali, “Âsâr-i Fârsî-i-yiAhmedîGermiyânî der Âmuzeş-iSenâyi‘-i Edebî der sede-yiheştom-i hicrî der Âsyâ-yiSegîr”,NohestinHemayiş-i Beynelmileli Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Farsî- Çeşmendâz,râhkârhâ ve mevâni‘, Vizâret-i Ferheng ve İrşâd-i İslâmî-Şûrâ-yiGosteriş-iZebân ve Edebiyât-i Farsî, 27-28 Dey-1390/17-18 Ocak-2012 Tahran, www.persian-language.com (Farsça).

Temizel, Ali, “Osmanlılar Döneminde Mevlâna ve ÇevresindekilerHakkında Yapılan Türkçe Çalışmalar/TheTurkishStudies in theOttomanPeriodonMevlanaand his colleagues” “International Seminar on Indo-IranianCulturalHeritage in theContext of Sufism AS A Strong Bond Of Cultural&TourismRelations BetweenIndia, Iran,Afghanistan, Turkey and Central Asia” 2-4 February 2012 GauhatiUniversity, Guwahati, Assam-India (Assam-Hindistan,02-04 Şubat 2012) (Farsça).

Temizel, Ali, “İran Meclis-i Şûrâ-yi İslâmî KütüphanesindekiTürkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Sözlüklerin Yazma Nüshalarının İncelenmesi veTanıtımı” İstanbul Üniversitesi ile İran Allame TabatabaîÜniversitesininbirlikte düzenlediği I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileriSempozyumu, 15-17 Mayıs, İstanbul. (Türkçe-Farsça)

Katıldığı Ulusal Sempozyum, Panel ve Kongreler:

Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, Ankara Üniversitesi-Tömer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde YeniÇalışmalar- 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu (6-7 Mart 2009-Ankara), (Tömer 25. yıl etkinliği-Türkçe).

Temizel, Ali “İran'da Divân-ı KebîrveMevlâna'nın Gazelleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar” Selçuk ÜniversitesiMevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tarihi SüreçteMevlâna ve Eserleri” konulu Ulusal Sempozyum, Konya, 8-10 Aralık 2011.(Türkçe-Farsça)

Temizel, Ali, “Mevlâna ve Hoşgörü”,Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Atasagun Öğrenci Topluluğunun düzenlediği“738. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma” Konulu Program, 18 Aralık2011-Konya. (Türkçe).

Temizel, Ali, “Divan Şairlerinde Mevlana”, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin “MevlânaHaftasında” düzenlediği “738. VuslatYıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma” Konulu Konferans Programı, 26 Aralık2011-Tokat. (Türkçe).

Temizel, Ali, “Mevlâna ve DostçaBakış”, Bahar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hilton GardenInn Otel Konya’da düzenlediği “738. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma”Konulu Program, 29 Aralık 2011-Konya. (Türkçe).

Temizel, Ali “İran'daki Türkmenler ve Mahtum Kulu Firagi”,Konya’da Okuyan Afganistanlı Üniversite Öğrencilerin Necmettin ErbakanÜniversitesi-Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde düzenledikleri MahtumKuluFiragi'yi Anma Paneli, 03 Mayıs 2012-Konya (Türkçe).

Temizel, Ali, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin 2012 Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde Hz. Mevlâna'nınKonya'ya geliş yıldönümü dolayısıyla Konya İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen "Günümüzdeki Türkiye Mevlevîhâneleri" konulu Konferans, 05 Mayıs 2012 Konya.