Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ve Sait Okumuş ile Birlikte, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2006.

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası

 • image

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası (Genişletilmiş İkinci Baskı)

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası (Genişletilmiş İkinci Baskı), Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ve Sait Okumuş ile Birlikte, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları,Konya, 2013.

  Mevlânâ Bibliyoğrafyası (Genişletilmiş İkinci Baskı)

 • image

  Tarîh-i Âl-i Selçuk Anonim Selçuknâme

  Tarîh-i Âl-i Selçuk Anonim Selçuknâme, Halil İbrahim Gök ile Birlikte, Atıf Yayınları Birleşik Dağıtım, Ankara, 2014.

  Tarîh-i Âl-i Selçuk Anonim Selçuknâme

SCI, SSCI, AHCI Indekslerinde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2016
  Fahreddîn er-Râzî’nin Müzik Risalesi, İdris Çakıroğlu ile birlikte, Current Research in Social Sciences, Volume 2, Number 1, January 2016, s. 10-16. ISSN: 2149-1488, www.aizonia.com.
 • 2008
  Av ve Avcılığa Dair XV. Yüzyılda Yazılmış Bir Risâle: Kitâb-i Sayd-Nâme (tercüme ve metin), Sait Okumuş ile Birlikte, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VII, Sayı 24, Güz 2007, Ankara.
 • 2008
  Selçuklular Döneminde Farsça Nesir, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VIII, Sayı 26, Ankara.
 • 2007
  Mesnevî’de Nefis Kavramı, Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu (29-30 Eylül 2007), MAKSAD, Manisa.
 • 2005
  İran Şiirinde Üslup ve Ekoller, Muhammed Hüseyin Şehriyar’dan Çeviri-Makale, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, Sayı 16, Ankara, Kış.
 • 2004
  Gazneliler Döneminde Nesir, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl IV, Sayı 13, Ankara, BaharHakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Basılan Yayınlar

 • 2014
  Tarih-i Al-i Selçuk Adlı Kitapta Mevlana'nın Şehri Konya, Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri 08-10 Aralık 2011, Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma Enstitüsü Yay., Konya, 2014, s. 217-234.
 • 2014
  Mesnevî’den Muhabbetle, III. Uluslararası Mesnevî Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlânâ 15-16 Ekim 2014, Urumiye/İran (3 rd. International Mathnavi Symposium: Rumi as a Message of Peace and Friendship 23-24 Mihr 1393), Editör: Dr. Fâtima Muderrisî, İntişârât-i Dânişgâh-i Urumiye, Urumiye, 2014, s. 1293-1305
 • 2012
  Menuçihrî-yi Damgânî Divanının Türk Şiiri Açısından Önemi, I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allame Tabatabaî Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul, 2012, s. 49-60.
 • 2008
  Av ve Avcılığa Dair XV. Yüzyılda Yazılmış Bir Av Risâlesi: Sayd-Nâme, Sait Okumuş ile Birlikte, “Türk Kültüründe Av” Uluslararası Sempozyum (15-16 Kasım 2006), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Av ve Avcılık Kitabı, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Kitabevi Yay., İstanbul, 2008, s. 697-707.
 • 2007
  Çankırı Mevlevîhânesi, Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu (26-28 Ekim 2007), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Şanlıurfa Mevlevîhânesi Yaşatma ve Kültür Derneği, Şanlıurfa, 2007, c. II, s. 379-384. e-kitap: http://ilahiyat.harran.edu.tr/e_yayinlar/e_yayinlar.htm
 • 2007
  Mesnevî’de Sultan Mahmud, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), MAKSAD Yay., Manisa.
 • 2004
  Anadolu’da Ahilikle Birlikte Gelişen İlk Kadın Kuruluşu: Bâciyân-Rum (Anadolu Kadınları Teşkilatı) II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni (Yâran Kültürü ve Çankırı) Bildirileri, Çankırı, 17-18 Eylül 2004, s. 125-129.Kitap / Kitap Bölümü

 • 2014
  Tarîh-i Âl-i Selçuk Anonim Selçuknâme, Halil İbrahim Gök İle birlikte, Atıf Yay., Ankara
 • 2013
  Mevlânâ Bibliyografyası, Adnan Karaismailoğlu ve Sait Okumuş ile birlikte, Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya Seç
 • 2009
  Mesnevî’de Çelebi Hüsameddin, Mevlânâ Araştırmaları -3-, Editör; Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ, Ankara.
 • 2008
  Fütüvvet, Ahilik ve Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları-2-, Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • 2007
  Mesnevî’de Türkçe Kelimeler, Mevlânâ Araştırmaları-1-Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • 2006
  Mevlânâ Bibliyografyası, Adnan Karaismailoğlu ve Sait Okumuş ile birlikte, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya

 • Birim
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
 • Dalı
  FARSÇA MÜTERCİM TERCÜMANLIK A.B.D.
 • Ünvanı
  YARDIMCI DOÇENT