Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Âşıklar Kitabı-Uşşâknâme

  Âşıklar Kitabı-Uşşâknâme, Büyüyen Ay Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, ISBN:6059268165, Türkçe (Kitap Tercümesi) (2016)

  Özet
  Medeniyet dünyamızın ilk örnek eserlerinden olan Uşşaknâme-Âşıklar Kitabı aşk, âşık, maşuk hakkında yazılmış eserler arasında en güzel örneklerden biri olarak kabul edilmiştir. Eseri kaleme alan Fahruddîn-i Irâkî, İbnü'l-Arabî ve Sadreddîn-i Konevî ile başlayan tasavvuf düşüncesinin anahtar kavramlarından vahdet-i vücûd düşüncesini benimsemiş, onda vucûd yani varlık "aşk" ile karşılık bulmuştur. Tutkun bir âşığın dilinden söylenmiş, birbirinden güzel ve etkileyici gazelleri, gönül ehli ârif ve sûfîler tarafından rağbet görmüş, eserlerindeki incelikler onu bir medeniyet şairi ve düşünürü haline getirmiştir. “Aşk kimin gönlünde yeşerdiyse, akıl ve ilimden daha yüce bir çadır kurdu.” diyen Irâkî, "Aşk ile gören gözün menzilinin aşağılardan kurtulup yukarılara çıkacağını" varlığı ve oluşu bütün hakikati ile kavrayacağını söyler. Türkçenin kültür evrenine ilk defa katılan eser "Aşk bahsinde cesur, korkusuz, söz açıklığına sahip ve yüce mertebeli bir şairi" de tanıtmaktadır.

 • image

  Mantıku‘t-Tayr Kuş Dili

  Mantıku‘t-Tayr Kuş Dili, Semerkand Yayınları, Editör: Özkan, Mehmet Ali, Basım sayısı:1,ISBN:978-605-159-208-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (2016)

  Özet
  Ferîdüddin Attâr’ın, Mantıku’t-Tayr adlı eseri yol gösterici tasavvufî kitapların en seçkinlerindendir. Edebî ve ahlâkî eserlerden olan bu kitap, tasavvufun erkân ve kurallarını bildirerek bu yolda sadakat ile ilerlemenin önemini vurgulamaktadır. Çeşitli semboller aracılığıyla seyrü sülûkün temellerini anlatan Attâr, bu eserini İmam Gazâlî’nin Risâletü’t-Tayr adlı eserinden yararlanarak kaleme almıştır. Yaklaşık 4800 beyit halinde yazılan eser manevi nazım şeklindedir. "Kuş Dili” veya "Kuşların Meclisi” olarak anılan nazım, Fars edebiyatının münevver örneklerindendir.’’

SCI, SSCI, AHCI Indekslerinde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2017
  Ahmed-i Şâmlu; Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Bir Şiirinin Tercümesi, Current Research in Social Sciences, Cilt 3, Sayı 1, Ocak 2017, s.9-19.
 • 2016
  Sâdık Hidâyet, “Moğol Gölgesi”, Hece (Aylık Edebiyat Dergisi), Yıl:19, Sayı:233, Mayıs 2016
 • 2015
  Sîmîn-i Behbehânî’den Şiirler, Hece (Aylık Edebiyat Dergisi), Yıl:19, Sayı:226Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Basılan Yayınlar
Kitap / Kitap Bölümü

 • 2016
  FAHRUDDÎN-İ IRÂKÎ (2016). Âşıklar Kitabı-Uşşâknâme, tercüme Gökhan Çetinkaya, Büyüyenay Yayınları, İstanbul.
 • 2016
  FERİDUDDÎN ATTÂR (2016). Mantıku't-Tayr (Kuş Dili), tercüme Gökhan Çetinkaya, Semerkand, İstanbul, 2016.Diğer Faaliyetler

 • 2016
  ÇETİNKAYA, G. (2016). Current Research İn Social Sciences (Diğer endeksler, Uluslararası), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark (Cilt 2 Sayı 1) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/issue/view/5000016378
 • 2016
  ÇETİNKAYA, G. (2016). Current Research İn Social Sciences (Diğer endeksler, Uluslararası), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark (Cilt 2 Sayı 2) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/issue/view/5000017554
 • 2016
  ÇETİNKAYA, G. (2016). Current Research İn Social Sciences (Diğer endeksler, Uluslararası), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark (Cilt 2 Sayı 3) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/issue/view/5000018165
 • 2015
  ÇETİNKAYA, G. (2015). Current Research İn Social Sciences (Diğer endeksler, Uluslararası), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark (Cilt 1 Sayı 3) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/issue/view/5000013885

 • 2016
  BAP Destekli Proje

  Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları