Eserleri

  1. İ. Kunt, Hasan-ı Zarîfî’nin Mesnevî Şerhi Kâşifu’l-esrâr ve Matla’u’l-envâr, 450 pp., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2014.

  2. İ. Kunt, M. Vanlıoğlu, Ulu Ârif Çelebi Dîvânı,528 pp. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya, 2013.

  3. İ. Kunt, M. A. Özkan, Aşk Bağından ÖğütlerMâ Hazar, Pendnâme Şerhi, 327 pp.,Semerkand Yayınları, İstanbul, 2013.

  4. İ. Kunt, Nikât-ı EdebiyyeMehmedRâif, 183pp.,Aybil Yayınları, Konya, 2011.

  5. İ. Kunt, H. Harmancı, RızaeddinbinFahreddin, Ebu’l-Alâ el-Maarrî, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2014.

  6. Y. Şafak, İ. Kunt, Nisâbü’l-MevlevîTercümesi, Tekin Kitabevi, Konya, 2005.

MAKALELER
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEYAYIMLANAN MAKALELER

1. İ. Kunt, “Yenikapı Mevlevihanesi Son Şeyhi AbdülbakiMehmed Baykara Dede’nin Enfâs-ı Bâkî’de Bulunan Farsça Şiirleri”, ŞarkiyatMecmuası, 2013/1, 131-148 pp.

2. İ. Kunt, “Sadruddîn-i Konevî’ninÜçHalîfesi: Fahruddîn-i Irâkî, Müeyyidüddîn-i Cendî ve Saîdüddîn-i Fergânî”,Tarihin Peşinde, 5/9, 181-205 pp., Nisan 2013.

3. İ. Kunt – H. Muşmal – M. Çetinaslan, “Beyşehir’de Moğol Emiri İsmail AğaDönemine Ait Farsça-Arapça Sandukalar”, TurkishStudies - InternationalPeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic,Volume 9/1, Winter 2014, Ankara, s. 367-386 (DoiNumber:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6218).

4. H. Muşmal – İ. Kunt – M. Çetinaslan,“Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan MezarTaşları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / JournalofStudies in Turcology, Sayı: 35, Konya, 2014, s. 165-215.

5. M. Çetinaslan – H. Muşmal – İ. Kunt,“Beyşehir ve Çevresinde XV-XVI. yüzyıla Ait Sanduka Örnekleri”, İstemİslâmSan’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Sayı: 22, Konya, 2013, s.95-116.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

1. İ. Kunt, II. Uluslararası Selçuklu Kültür veMedeniyet Sempozyumu Konferansı dahilinde, “II. Uluslararası Selçuklu Kültür veMedeniyet Sempozyumu” (Konya, Ekim 2011) bildiri kitapçığındaki “Fahreddîn-iIrâkîDîvânında Bilim ve Düşünce İnsanları”, Selçuklu Belediyesi Yayınları,III, Konya, 2013.

2. İ. Kunt, II. Uluslararası SadreddinKonevîSempozyumudahilinde “II. Uluslar arası SadreddinKonevîSempozyumuBildirileri” bildiri kitabındaki “Konevî’nin Öğrencisi Müeyyidüddîn-i Cendî’ninHayatı ve Eserleri”, 161-166, Konya, Mart 2014.

3. İ. Kunt, Uluslar arası Türkiye-Mısırİlişkileri Sempozyumu (Kahire, 2-7 Kasım 2009) dahilinde, “Uluslar arasıTürkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu Bildiriler” bildiri kitapçığındaki“Mısır’la İlgili Olarak Düşürülen Önemli Tarihler”, 62-69, Ankara, 2010.

4. İ. Kunt, III. Milletlerarası Şehir TarihiYazarları Kongresi (Şanlıurfa, 6-8 Mart 2015) bildiri kitabındaki “Hz.Mevlâna’nın Eserlerinde Şehir ve Şehirlilik”, 305-313, Ankara, 2015.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1. İ. Kunt, H. Totan, Editör: İ. H. Aksoyak, Abdülbaki Gölpınarlı (Abdülbaki Gölpınarlı’nın Türkçe-Farsça Dîvânı), 117-150pp., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2013.

2. İ. Kunt, Editör: M. Demirci, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat, (Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’daTelif Edilen Eserler), 287-296 pp.,Kömen Yayınevi, Konya, 2009.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. İ. Kunt, “Menûçihrî Dîvânı’nda Gazneli Yöneticiler ve Türkler”, İstem, İslam, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, 10/19, 137-146 pp., Konya, 2012.

2. İ. Kunt, H. Totan, “Ankaralı Mevlevî Mehmed Arısoy Dede’nin Hayatı ve Mevlânâ Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri, İstem,İslam, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, 10/20, 93-112 pp., Konya,2012.

3. İ. Kunt, “Ferrî’nin Farsça bir Tercî-i Bendinin Türkçeye Çevirisi ve Açıklanması”, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 23, 55-67 pp., Konya, 2010.

4. İ. Kunt, “Mehmed Râif’in Hâtıra-i Eslâfİsimli Eserinde Bulunan Farsça Beyitler”, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 24, 121-144 pp., Konya, 2010.

5. A. Çaycı, İ. Kunt, “SomeRemarks on theCrafts in the Manuscript Beyanu’s-sına’a”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 121-144 pp., sayı: 24, Konya, 2010.

6. İ.Kunt, B. Kunul, Süleyman Fikri Erten'in “İlm-i Belağatdan Beyân Ve Bedi' Hulâsası” Adlı eseri

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VEBİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. İ. Kunt, I. Ulusal Ilgın Sempozyumu Konferansı dahilinde “I. Ulusal Ilgın Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki“1322-1332/1904-1914 Arasındaki Sâlnâmelerde Ilgın Kazası”, 459-464 pp., Ilgın Belediyesi Yayınları, Konya, 2012.

2. İ. Kunt, “Abdülkadir Dede”, Konya Ansiklopedisi, I, 21, Konya, trs.

3. İ. Kunt, “Abdurrahman Şükrü Efendi”, Konya Ansiklopedisi, I, 12, Konya, trs.

4. İ. Kunt, “Hz. Mevlâna’nın Şiirlerinden Tercüme Denemeleri”, Konya Kitabı IX, Konya Ticaret Odası Yayınları, 409-411,Konya, 2006.

5. İ. Kunt, “Secî Sanatının Arapça-Farsça Örnekleri Bağlamında Hasan-ı Zarîfî’ninKâşifu’l-Esrâr ve Matlau’l-EnvârİsimliMesnevî Şerhi”, İslam ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 275-289, İstanbul,2015.

6. İ. Kunt, “Ulu Arif Çelebi”, Konya Ansiklopedisi, IX, 9-11, Konya, 2015.

7. İ. Kunt, “Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Şehir ve Şehircilik”, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015 Şanlıurfa, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 305-313, Ankara, 2015.

ARAŞTIRMA

İ. Kunt, Konya ili, Merkez ilçelerinde (Meram, Selçuklu ve Karatay) Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı Dönemlerine ait Yapı (İnşa ve Tamir) Kitabeleri ile Mezar Taşı ve Sandukalar konusunda, Kültür Bakanlığı izinli yüzey araştırması, Konya, 2015.