• 2009
  “Necâtî Bey’in Şiir Felsefesine Kaynaklık Eden Hadarî Felsefe”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, 15-17 Nisan 2009 Kocaeli, Bildiriler Kitabı, Kocaeli 2009, s. 191-207.
 • 2011
  “Konuşma Dilinden Yazı Diline: Batı Türkçesi Şiir Geleneği Oluşumu”, III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Aralık 2010 İzmir, Bildiriler Kitabı, İzmir 2011, s. 94-103.
 • 2009
  “Klasik Şiirde Bir Tür: Uzrî Gazel”, Ordu Üniversitesi Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet ÇAVUŞOĞLU Anısına) 10-12 Mayıs 2012 Ordu, Bildiriler Kitabı, Ordu 2013, s. 611-629.
 • 2014
  “Mâturîdî Kelamının Klasik Edebiyata Yansıması”, Uluğ Bir Çınar İmâm Mâturîdî Uluslararası Sempozyumu 28-30 Nisan 2014 Eskişehir, Tebliğler Kitabı, Eskişehir 2014, s. 271-292.
 • 2009
  “Sözel Kültür ve Sözel İletişim Bağlamında Yazısız Şiirde Somut Anlatım Biçimi: Mu’allaka Örneği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, sy. XV, 2009/2, İstanbul 2011, s. 1-31
 • 2009
  “Kelebeğin Ateşe Yolculuğu: Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Şem’ ü Pervâne Mesnevileri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hüseyin Ayan Özel Sayısı), TAED 39, Erzurum 2009, s. 877-909.
 • 2014
  “Derî Farsçasında Gazelin Oluşumu, Felsefesi: Bu Gazeldeki Aşk Söylemi ve Güzellik Unsurlarını Kaynağı Olarak Hadarî ve Uzrî Gazel” , Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 2014/4, Erzurum 2014, s. 33-121.
 • 2014
  “Şu’arâ Hocası Mâder-zâd Bir Şair: Zâtî”, Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 2014/12, Erzurum 2014, s. 77-137,
 • 2014
  “Klasik Türk Edebiyatında Şem’ ü Pervâneler ve Lâmi’î’nin Şem’ ü Pervâne Mesnevisi”, Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı:2, 2014/12, Erzurum 2014, s. 137-179.
 • 2015
  “Erken Dönem Farsça Mesnevilerde Bezm I” , Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, 2015/11, Erzurum 2015, s. 57-133.
 • 2016
  “Erken Dönem Farsça Mesnevilerde Bezm II”, Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 2016/2, Erzurum 2016, 37-105.
 • 2009
  “Klasik Şiir Geleneğinin Kaynağı Fars Edebiyatı mı? Abbasî Edebiyatı mı?”, Adıyaman Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009 Adıyaman, Ankara 2010, s. 71-88.
 • 2012
  “Arap ve Fars Şiiri Bağlamında Gazel Türünden Gazel Nazım Şekline Geçiş”, Çukurova Üniversitesi TDE Bölümü Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011 Adana, Bildiriler Kitabı, Adana 2012, s.14-28.
 • 2014
  “Na’t Türünde Yazılan İlk Örnek Ebû Hanife’nin Kasidetü’n-Numâniyyesi”, Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâmı A’zam Ulusal Sempozyumu, Nisan 2015 Eskişehir, Tebliğler Kitabı, Eskişehir 2014, s. 281-299.
 • 2015
  “Klasik Şiirde Bir Tür: Hadarî Gazel”, XI. Milli Türkoloji Kongresi, 11-13 Kasım 2014 İstanbul, Bildiriler Kitabı, c. I, İstanbul 2015, s. 683-739.
 • 2010
  “Farsça ve Türkçe Şem’ ü Pervâne’ler Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi” Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VI, Mesnevî: Hikâyenin Şiiri, 30 Nisan 2010 Erzurum, Çalışmalar Kitabı, İstanbul Mayıs 2011, s. 47-165.
 • 2016
  “Klasik Arap Şiirinde Bir Tür: Gazel”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI, Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, 24 Nisan 2015 İstanbul, Çalışmalar Kitabı, İstanbul Mayıs 2016, s. 158-232.
 • 2002
  “Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Edebi Gelenek” Türkler Ansiklopedisi, c.5, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 872-880.
 • 2010
  “Şem’ ü Pervâne”, DİA, c. 38, İstanbul 2010, s. 495-497.
 • 2012
  “Yunusta Tanıma Sığmayan Aşk ve Bu Aşkın İki Boyutu”, Türk Yurdu Dergisi, c. 32, İstanbul Mayıs 2012, sy. 297, s. 126-131.
 • 2012
  “Fars Şiirinde Bir Tanrı Üç Peygamber”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Işık Doğudan Yükselir I, Yıl 1, sy. 60, Şubat, Mart, Nisan 2012, s.135-181,
 • 2012
  “Yedi Divan Sahibi, Sanatkâr, Âlim ve Erken Dönem Bir Azeri Türk Hükümdar Şairi: Ahmed b. Üveys”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, İstanbul 2013, s. 55-91.