Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Farsça Metinler

  Farsça Metinler, Erzurum, 1987, (Adnan Karaismailoğlu ile müşterek, AÜ FEF yayını).

  Farsça Metinler, Erzurum, 1987, (Adnan Karaismailoğlu ile müşterek, AÜ FEF yayını).

 • image

  Türkçe’den Farsça’ya Çeviri

  Türkçe’den Farsça’ya Çeviri, Erzurum,1987, (Ömer Okumuş’la müşterek, AÜ FEF yayını).

  Türkçe’den Farsça’ya Çeviri, Erzurum,1987, (Ömer Okumuş’la müşterek, AÜ FEF yayını).

 • image

  Arapça, Farsça, Türkçe Örnekleriyle Edebî Sanatlar (Bedî)

  Arapça, Farsça, Türkçe Örnekleriyle Edebî Sanatlar (Bedî), Erzurum, 1991, (M.Sadi Çöğenli ve Recep Toparlı ile müşterek, AÜ FEF yayını).

  Arapça, Farsça, Türkçe Örnekleriyle Edebî Sanatlar (Bedî), Erzurum, 1991, (M.Sadi Çöğenli ve Recep Toparlı ile müşterek, AÜ FEF yayını).

 • image

  Klasik Şiir Üzerine Yazılar

  Klasik Şiir Üzerine Yazılar, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

  Klasik Şiir Üzerine Yazılar, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

 • image

  Aruz Terimleri

  Aruz Terimleri, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

  Aruz Terimleri, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

 • image

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, Konya, 2003, (Yusuf Öz’le müşterek, K.Bşh. Bld. yayını).

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, Konya, 2003, (Yusuf Öz’le müşterek, K.Bşh. Bld. yayını).

Arama Tipi:

Sıralama:

Aruzu Kullanma Yönünden Hâfız-Fuzûlî Karşılaştırması

Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK
Makale

Atatürk Ün. Fen-Ed. Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, S.19, s.49-60, (Erzurum,1991; Adnan Karaismailoğlu ile müşterek).

Manzum Kitabeleri Okumada Aruzun Önemi

Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK
Makale

Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.11, s.39-40, (İst., 1992).

Çehâr Makâle

Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK
Makale

TDV İslam Ansiklopedisi, C.VIII, s.11-15, (İst., 1993).

Aruzu Niçin ve Nasıl Öğrenmeliyiz?

Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK
Makale

Yedi İklim, S.40, s.11-15, (İst., Temmuz-1993).

Diğer Akademik Çalışmalar

  YAYINLANMIŞ YAZILARI

  1-“Aruzu Kullanma Yönünden Hâfız-Fuzûlî Karşılaştırması”, Atatürk Ün. Fen-Ed. Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, S.19, s.49-60, (Erzurum,1991; Adnan Karaismailoğlu ile müşterek).
  2-“Manzum Kitabeleri Okumada Aruzun Önemi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.11, s.39-40, (İst., 1992).
  3-“Çehâr Makâle”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.VIII, s.11-15, (İst., 1993).
  4-“Aruzu Niçin ve Nasıl Öğrenmeliyiz?”, Yedi İklim, S.40, s.11-15, (İst., Temmuz-1993).
  5-“Terzi Baba’nın Miftâhu’l-kenz’inin Aslı Mensur mudur?” Yedi İklim, S.42, s.72-74, (İst., Eylül-1993).
  6-“Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Vezinle Şiir Okumak”, Yedi İklim, S.43, s.18-20, (İst., Ekim-1993).
  7-“Lügat-i Nâcî ve Kâmûs-i Türkî’deki Farsça Kelimelerin İmlâ ve Telaffuz Yönünden Karşılaştırılması”, Yedi İklim, S.46, s.80-83, (İst., Ocak-1994).
  8-“Aruz Ölçüsü ve Bazı Değerlendirmeler”, Yedi İklim, S.49, s.12-18, (İst., Nisan-1994).
  9-“Bahrü’l-maârif Müellifi Sürûrî’nin Şiir ve Şairlikle İlgili Görüşleri”, Yedi İklim, S.52, s.17-21, (İst., Temmuz-1994).
  10-“Safa Odabaşı ile Eski Konya Üzerine Bir Sohbet”, Yedi İklim, Sayı: 57, s.106-114, (İst., Aralık-1994).
  11-“Fuzûlî’nin Farsça ve Türkçe Divanlarında Kullandığı Vezinler”, Selçuk Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.9-10, s.69-78, (Konya, 1995).
  12-“Tasavvufî Şiirde Mecâzi Anlatım”, VII. Milli Mevlâna Sempozyumu Tebliğler (Selçuk Ün.), Konya, 1996, s.81-88.
  13-“Enîsü’l-uşşâk Tercümesine Dair”, Yedi İklim, S.60, s.70-73, (İst., Mart-1995).
  14-“Aruzda Taktî Usûlü’ne Dair”, Yedi İklim, S.65, s.12-13, (İst., Ağustos-1995).
  15-“Fars Şiirinde Düşüncelerin Seyri” (Prof.Dr. Zebîhullah Safa’dan tercüme), Yedi İklim, S.68, s.34-38, (İst., Kasım-1995).
  16-“Fars ve Türk Edebiyatlarındaki Aruz Vezinlerinin Ritmik Yapıları Üzerine Düşünceler”, Yedi İklim, S.70, s.31-34 (İst., Ocak-1996); Âşinâ, S.23-24, s.71-77, (Ankara, Kış-İlkbahar 2006).
  17-“Fuzûlî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinlerle Yazılmış Manzûmelerin Özellikleri”, Yedi İklim, S.71, s.45-53, (İst., Şubat-1996).
  18-“Aruz Vezinleri Arasında Farklı Bir Ses: Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün”, Yedi İklim, S.72, s.47-49, (İst., Mart-1996).
  19-“Şiirsel Tecrübe: Tahayyül, Hayal ve Tasvir (Prof.Dr.M.Şefii Kedkeni’den tercüme), Yedi İklim, (1) S.88, s.47-49, (İst., Temmuz-1997); (2) S.89, s.41-42, (İst., Ağustos-1997); (3) S.91, s.40-42, (İst., Ekim-1997).
  20- “Kültür İçin Adanmış Bir Ömür” (Nimet Uzluk ile Bir Konuşma), Selçuk Haber (Selçuk Ün.), S.VIII, s.8,11, (Konya, Eylül-Ekim 1997).
  21-“Sürûrî’nin Bahrü’l-maârif’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.4, s. 217-235, (Konya, 1997).
  22-“Mehmet Âkif ve Aruz”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.5, s. 225-236, (Konya, 1999).
  23-“Câmî’nin Aruz Risalesi Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S.3, s.107-109, (İst. 1999).
  24-“Şair Emrî’nin Bir Mektubu ve İki Manzûmesi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.6, s.321-329, (Konya, 1999).
  25-“Mecaz Üzerine Düşünceler”, Yedi İklim, (1) S.113, s.39-40, (İst., Ağustos-1999); (2) S.114, s.39-41, (İst., Eylül-1999).
  26-“Yeni Aruzda Muallim Nâci – Mehmed Âkif Çizgisi”, Yedi İklim, S.117-118, s.72-74, (İst., Aralık 1999 – Ocak 2000).
  27-“Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.7, s.187-232, (Konya 2000).
  28-“Mecmûa-i Muallim’in Basılamayan Yazıları ve İrşâdât-ı Gazâlî”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.8, s.131-168, (Konya, 2000).
  29-“Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler I (Selçuk Ün.), s.33-39, (Konya, 2000).
  30-“Murat Sükûtî Karaca’nın Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar”, Dünden Bugüne Ordu İli, Konya, 2001, s.26-32.
  31-“S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Uzluk Arşivi’nde Bulunan Veled Çelebi’ye Yazılmış Bazı Mektuplar [1]", Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Ün. TAE), S.9, s. 327-363, (Konya, 2001).
  32-“Veled Çelebi’nin Mesmûât’ından”, Yedi İklim, (1) S.135, s.42-46 (İst., Haziran-2001); (2) S.136, s.52-57, (İst., Temmuz-2001).
  33-“Veled Çelebi’nin Neşrettiği Letâif-i Hâce Nasreddin Üzerine Bazı Notlar”, Yedi İklim, S.138-139, s.30-33, (İst., Eylül-Ekim 2001).
  34-“Îcâz ve Îmâ Tarîkine Dair”, Yedi İklim, S.140, s.44-46, (İst., Kasım-2001).
  35-“Tâhirü’l-Mevlevî’nin F. Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar” Yedi İklim, S.142-143, s.19-33, (İst. 2002; Yusuf Öz ile müşterek).
  36-“Eski Eserlerimizde ve Mesnevî’de Müstehcenlik ve Bu Husustaki Bazı Yanlış Yorumlar Üzerine”, Yedi İklim, S.147-149, s.37-41, (İst., Haziran-Ağustos 2002).
  37-“Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik (Karatay Bld.), Konya 2002, s.249-268.
  38-“Doğunun Büyük Şairi Hâfız’dan Özdeyişler” Yedi İklim, S.151-153, s.87-93, (İst., Ekim-Aralık 2002).
  39-“Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi’ndeki Feridun Nâfiz Uzluk Arşivi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S.11, s.74-77, (İst., 2003; Haşim Karpuz ile müşterek.)
  40-“SÜSAM Uzluk Arşivi’nin Mevlevîlik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi”, X. Milli Mevlâna Kongresi-Tebliğler (Selçuk Ün.), C.II, s.105-109, (Konya, 2003; Haşim Karpuz ile müşterek).
  41-“Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları”, X. Milli Mevlâna Kongresi-Tebliğler (Selçuk Ün.), C.II, s.143-150, (Konya, 2003).
  42-“Mevlâna’nın Mesnevî’si Üzerine Anadolu’da Yapılan Çalışmaların Seyri”, Nâme-i Âşinâ, S.11, s.23-32, (Ankara, Kış-2003; Makalenin Farsça tercümesi: Mecmûa-i Makâle-i Ferhengî, S.20.)
  43-“Şehriyâr’ın Şiir Anlayışı ve Tekniği Üzerine Düşünceler”, Nâme-i Âşinâ, S.12, s.157-166 (Ankara, İlkbahar-2003, Farsça özet, s.22-23; Yusuf Öz ile müşterek).
  44-“Ahmet Emrî’nin Feridun Nâfiz Uzluk’a Yazdığı Mektuplarda Ahmed Remzi Dede’yle İlgili Bilgiler”, Nüsha, S.9, s.23-33, (Ankara, Bahar-2003).
  45-“Esad Muhlis Paşa’nın ‘Var’ redifli Gazeli”, Yedi İklim, S.162, s.57-59, (İst., Eylül-2003).
  46-“Mesnevî Medeniyeti”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya (BŞH BLD), İstanbul, 2003, s.106-121.
  47-“Veled Çelebi İzbudak (Ölümünün 50. Yıl Dönümünde)”, Türk Dili, S.624, s.808-813, (Ankara, Aralık-2003).
  48-“Ahmet Emrî’nin Eserleri”, Nâme-i Âşinâ, S.13-14, s.37-46 (Ankara, Yaz-Sonbahar 2003, s.37-46; Farsça özet, s.8).
  49-“Veled Çelebi’den Mevlevî Muhitiyle İlgili Hatıralar ve Bazı Önemli Notlar”, Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı VI, Konya, 2003, s.145-151.
  50-“Son Mesnevi Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlâna’nın Eserleri ve Fikirlerine Dair Bir Mektubu”, İlmî Araştırmalar, S.15, s.87-96, (İst. Güz-2003).
  51-“Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserleri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî-İnsanlığın Aynası, (K.Bşh.Bld.), Konya, 2004, s.63-85.
  52-“A. Sefa Odabaşı ve Bir Röportajla Başlayan Dostluklar”, Merhaba (Gazetesi, A.Sefa Odabaşı özel eki), s.11 (Konya, 30.4.2004).
  53-“Vefatının 30. Yıldönümünde Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’tan Arda Kalanlar”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S.13, s.218-219, (İst., 2005).
  54-“Mevlâna’nın Şiirlerinde İz Bırakan Veya Onunla Görüşen İranlı Şairler” (Ziyâuddin Seccâdî’den tercüme), Nüsha, S.13, s.71-90, (Ankara, Bahar-2004).
  55-“Abdülkerim Surûş ile Mevlâna ve Mesnevi Üzerine Bir Söyleşi” (Kitâb-ı Hefte, S.551’den çeviri)., Yedi İklim, S.178, s.65-72, (İst., Ocak-2005; Yusuf Öz’le müşterek).
  56-“Uzluk Kardeşlerin Mevlevîlik ve Çelebilik Yönleri”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S.14, s.178-180, (İst., 2006).
  57-“Mehmed Nuri Gencosman’ın Kendi Kaleminden Biyografisi”, Nâme-i Âşinâ, S.19-20, s.51-56, (Ankara, Kış- İlkbahar 2005).
  58-“Muhlis Koner ve Bir Mektubu”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.V, S.34, s.337-338, (Konya, 23.11..2005).
  59-“Mesnevi’nin Özü”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.6, s.6-7, (Konya, 18.01..2006).
  60-“Eğitimci ve Yazar Celâlettin Ali İmer”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.VI, S.2, s.14-15, (Konya, 25.1.2006).
  61-“Veled Çelebi’den Fıkralar, Nükteler, Hatıralar”, Yüzakı, S.13, s.62-66, (İst., Mart-2006).
  62-“Veled Çelebi’nin Fuzûlî’nin Su Kasidesine Yazdığı Şerh”, Yüzakı, S.14, s.24-30, (İst., Nisan-2006; Ahmet Sevgi ile müşterek).
  63-“Mevlevîlerde Çile Esnasında Yapılan Hizmetler”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.6, S.13, s.133-135, (Konya, 12.4.2006).
  64-“Mevlâna’ya Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Karikatür Krizinin Düşündürdükleri”, Yedi İklim, S.194, s.87-88, (İst., Mayıs-2006).
  65-“Mevlâna’da Allah Aşkı ve Peygamber Sevgisi”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.6, S.22, s.207-208, (Konya, 25.05..2006).
  66-“Ayaşlı Şâkir Biyografisine Bir Katkı”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.VI, S.23, s.213-215, (Konya, 21.06..2006).
  67-“Veled Çelebi’nin Kendi Yazısıyla Hal Tercümesi”, Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı VIII, s.97-103, Konya, 2006.
  68-“Mevlâna ve Hafız’da Müşterek Söyleyişler” (Hamza Ali Ferhâdiyan’dan tercüme), Nüsha, S.20, s.39-51, (Ankara, Kış-2006).
  69-“Konya Kültür Muhiti İçinde Akademik Sayfalar”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.VI, S.27, s.254-255, (Konya, 20.9.2006).
  70-“Üsküdarlı Talat’ın Bir Mektubu ve II. Abdülhalim Çelebi Mersiyesi”, Yedi İklim, S.198, s.24-30, (İst., Eylül-2006).
  71-“Türk Kültürü ve Mimarisinde Mevlevihaneler”, Yeni İpek Yolu, S.223, s.56-57, (Konya, Eylül-2006; Haşim Karpuz ile müşterek).
  72-“Konya Mevlâna Dergâhı”, Yeni İpek Yolu, S.224, s.54-56, (Konya, Ekim-2006; Haşim Karpuz ile müşterek).
  73-“Konya’dan Dünya’ya Yayılan Işık: Mevlâna Celâleddin-i Rûmi (Hayatı-Eserleri-Fikirleri)”, Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı IX, s.393-407, Konya, 2006.
  74-“XIX - XX. Yüzyıllarda Samsun Mevlevihanesi”, Geçmişten Geleceğe Samsun I (S.Bşh.Bld.), s.463-471, Samsun, 2006.
  75-“Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri”, Yeni İpek Yolu, S.226, s.51-53, (Konya, Aralık-2006).
  76-“Aşıklar Ölmez”, Zaman (Gazetesi), 17 Aralık 2006, s.20.
  77-“Ahmed Remzi Dede’nin Mehmed Âkif Bey İçin Yazdığı Tarih Manzûmesi”, Yedi İklim, S.201, s.83-86, (İst., Aralık-2006).
  78-“Son Asır Türk Şairleri’nde Yer Alan Bazı Kişiler Hakkında Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları”, Yüzakı, S.23, s.18-21, (İst., Ocak-2007).
  79-“Şefik Can’dan Arda Kalan Eserler”, Konya Postası, 2.2.2007, s.11.
  80-“Mesnevi ve Divan-ı Kebir’de Hz. Muhammed (S.A.V)”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.VII, S.14, s.208-211, (Konya, 18.4.2007).
  81-“Veled Çelebi’nin Menâkıb’ına Göre 1912’de Faal Olan Mevlevihaneler ve Şeyhleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları – Prof. Dr. Haşim Karpuz Armağanı, Konya, 2007, s.341-346.
  82-“Şahabettin Uzluk’un Notlarında Son Dönemde Yaşamış Konyalı Mevlevîler”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki) (1) C.VII, s.448-450 (Konya, 3.10.2007); (2) C.VII, s. 524-526 (14.11.2007); (3) C.VIII, s.116-121 (12.3.2008).
  83-“Başlangıçtan Günümüze Bosna-Hersek’te Mesnevi Dersleri” (Munir Dragiç’ten çeviri), Yedi İklim, S.211, s.127-131, (İst., Ekim-2007).
  84-“Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdâbı”, Mevlâna Ocağı, s.103-122, Konya, 2007.
  85-“Mevlâna’dan Günümüze Mesajlar”, Karatay (Karatay Bld.), S.27, s.5-8, (Konya, 2007).
  86-“Muallim Naci’nin Mirsad’da Yayınlanmayan İlk Takdim Yazısı”, Yedi İklim, S.212-213, s.59-62, (İst., Kasım-Aralık 2007).
  87-“Mevlânâ’nın Düşünce Hayatı”, Konya’da Kültür ve Medeniyet, (TYB Konya Şb.), Konya, 2007, s. 281-288.
  88-“Prof. Dr. Feridun Nâfiz Biyografisine Katkılar I”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S.15, s.202-207, (İst., 2007).
  89-“Nizâmî-i Arûzî”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.XXXIII, s.182-183, (İst., 2007).
  90-“Şahabettin Uzluk’un Notlarında İstanbul’daki Mevlevî Muhitinden Hatıralar”, Yedi İklim, S. 218, s. 64-70, (İst., Mayıs-2008).
  91-“Dilde Sadeleşme Hususundaki Görüşleri ve Ahmed Remzi Dede”, Yüzakı, S.46, s.18-21, (İst., Aralık-2008).
  92-“Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Nuri Gencosman ve Feridun Nâfiz Uzluk Arasında Birkaç Mektup”, Yedi İklim, S. 225, s.39-44, (İst., Aralık-2008).
  93-“Konya Mevlâna Dergâhı Postnişinlerine Dair Bir Liste”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.IX, S.7, s.100-103 (Konya, 4.3.2009).
  94-“Ahmed Remzi Dede’nin Kayseri Şairleri’ne Dair”, Yedi İklim, S.228, s.51-55, (İst., Mart-2009).
  95-“Fars Edebiyatında Mazmun Kelimesinin Kullanılışı Üzerine Tespitler”, Yedi İklim, S.231, s.67-70, (İst., Haziran-2009).
  96-“150. Vuslat Yıldönümünde Mehmed Said Hemdem Çelebi”, Yüzakı, S.51, s.18-21, (İst., Mayıs-2009).
  97-“Mevlâna’ya Atfedilen ‘Yine Gel’ Rubaisine Dair”, Tasavvuf, S.24, s.75-80, (İst., 2009).
  98-“Menkıbe ve Nükteleriyle Meşhur Bir Müderris: Müsevvitzade Abdullah Vahdî Efendi”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.IX, S.16, s.241-242, (Konya, 6.5.2009).
  99-“Dede Efendi’nin Kayıp Isfahan Âyini’nin Güftesi”, Yedi İklim, S.236, s.56-58, (İst., Kasım-2009).
  100-“Hüseyin Vassaf Bey İçin Yazılmış Bir Mersiye”, Yedi İklim, S.237, s.33-37, (İst., Aralık-2009).
  101-“Mesnevi Tercüme ve Şerhlerinin Türk Kültüründeki Yeri”, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu Bildirileri (KTB), C.II, s.811-816 (İst., 2010).
  102-“Ahmed Remzi Dede’nin Matbû Divanında Bulunmayan Bazı Şiirleri”, Yedi İklim, S.245, s.50-54, (İst., Ağustos-2010).
  103-“Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi”, Şems-Güneşle Aydınlananlar (TÜRKKAD), İst., 2010, s.507-514.
  104-“Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar”, Aşkın Sultanları-Son Dönem İstanbul Mevlevileri Sempozyum Kitabı (İ.Bşh.Bld.), İst., 2010, s.67-80.
  105-“Türk Kültür ve Medeniyetinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi”, Nev-Niyaz Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (Ihlamur Dergisi özel sayı), Konya, 2011, s.74-78.
  106-“Mevlevî Şairlerden Tahassür Şiirleri”, Yedi İklim, S.255, s.49-51, (İst., Haziran-2011).
  107-“Son Dönem Mevleviliğinin Örnek İsmi: Ahmed Remzi Akyürek”, Keşkül, S.19, s.78-86, (İst., 2011).
  108-“Birinci Dünya Savaşına Katılan Mevlevi Şeyhlerine Ait İki Fotograf”, Mevlâna Araştırmaları IV (Mevlâna Araştırmaları Derneği), s.185-191, Ankara, 2012.
  109-“Eski Bir Meşhurlar Listesinde Yer Alan İranlı Şairler Hakkında”, Yedi İklim, S.260, s.71-75, (İst., Kasım-2011).
  110-“M.Muhlis Koner ve Ailesinin Çelebilik Yönü”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.XI, S.32, s.502-505, (Konya, 23.11.2011).
  111-“Mevlâna’ya Göre Korku ve Ölüm Korkusu”, 3. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi Bildiriler (K.Bşh.Bld.), Konya, 2011, s.107-117.
  112-“Veled Çelebi’den Soyu ve Ailesiyle İlgili Notlar ve Anılar”, Nüsha, S.33, s. (Ankara, 2011).
  113-“Şehrî ve Gülî Yahut Taşkent Armağanı”, Yedi İklim, S.266, s.65-67, (İst., Mayıs-2012).
  114-“Yenişehirli İzzet Efendi ve Divanı”, Yedi İklim, S.272, s.56-58, (İst., Kasım-2012).
  115-“Konya Mevlâna Dergâhı Son Aşçıbaşısı Nizameddin Çelebi”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.XII, S.24, s.374-378, (Konya, 10.10.2012).
  116-“Itrî’de Nabi Sevgisi ve Bir Nazire”, Yedi İklim, S.273, s.46-50, (İst., Aralık-2012).
  117-“Mesnevi’de Manevi Motivasyon”, Komek, S.6, s.64-69, (Konya, 2012).
  118-“Neyzenbaşı Hasib Dede Mecmuasından Meşhurlar Listesi”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C.XIII, S.7, s.105-108, (Konya, 13.3.2013).
  119-“İslâm Medeniyeti Açısından Mevlâna ve Mesnevi’si”, Hece, S.198-200, s.375-380, (Ankara, 2013).
  121-“Mevlâna’nın Rubaileri Üzerine Bazı Mülâhazalar” Yedi İklim, S.277, s.54-57, (İst., Nisan, 2013).
  122-“Yazma Mecmualar Arasında Mehmed Âkif Bey’le İlgili Birkaç Not”, Yedi İklim, S.285, (İst., Aralık-2013).
  123-“Feridun Nâfiz Uzluk’un Mevlevilikle İlgili Bir Yayın Projesi”, Yedi İklim, S.289, s.37-41, (İst., Nisan-2014).
  124-“Kapu Camii’nin Yeniden İnşasına Dair Bir Tarih Manzûmesi”, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), S.16, s.241-244, (Konya, 21.5.2014).
  125-“1312/1894 Tarihli Konya Sâlnamesine Göre Mevlevîhaneler ve Postnişinleri” Mevlâna Araştırmaları V (Mevlâna Araştırmaları Derneği), s.83-90, Ankara, 2014.
  126-Ö.Ferid Kam’ın F.Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği bir Mektup”, Yedi İklim, S.299, s.62-66 (İst., Şubat-2015).
  127-“Tasavvufun Dili”, Türk Dili, S.767-768, s.53-62 (Ankara, Kasım-Ar.2015).
  128-“Pejûhişî Der Ebyât-ı İlhâkî Be Mesnevî”, Mîrâs-i Pars, S.18, s.39-40, Tahran.
  129-“Mücâhidîn-i Mevleviyye Kumandanı Veled Çelebi'nin Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Suriye-Filistin Cephesinde Tuttuğu Notlar”, Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar (22-24 Ekim 2015), Ankara, 2016, s.203-207. (Uluslararası Semp. Bildirileri, Kırıkkale Ün. Yay.)
  Ayrıca Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü ile Konya Ansiklopedisi’nde birçok madde.