Yayımlanan Kitaplar

 • image

  Tuhfe-i Şahidi Şerhleri

  Tuhfe-i Şahidi Şerhleri, Konya: 1999, 116 s.

  Tuhfe-i Şahidi Şerhleri, Konya: 1999, 116 s.

 • image

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, hzl. Yusuf Öz-Yakup Şafak, Konya, 2003, Konya: Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 24+96 s.

  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, hzl. Yusuf Öz-Yakup Şafak, Konya, 2003, Konya: Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 24+96 s.

 • image

  Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevî Mektupları

  Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevî Mektupları, hzl. Yakup Şafak-Yusuf Öz, Konya: Tekin Kitabevi, 2007, 19+181 s.

  Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevî Mektupları, hzl. Yakup Şafak-Yusuf Öz, Konya: Tekin Kitabevi, 2007, 19+181 s.

 • image

  Tekke’den Meclise Bir Çelebinin Hatıraları

  Tekke’den Meclise Bir Çelebinin Hatıraları, hzl. Yakup Şafak-Yusuf Öz, İstanbul: Timaş Yay., 2009, 191 s.

  Tekke’den Meclise Bir Çelebinin Hatıraları, hzl. Yakup Şafak-Yusuf Öz, İstanbul: Timaş Yay., 2009, 191 s.

 • image

  Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler

  Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ankara: TDK Yay., 2010; İkinci Baskı: 2016

  Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ankara: TDK Yay., 2010; İkinci Baskı: 2016

 • image

  Mîrek Muhammed-i Taşkendî, Şehrî ve Gülî Bir Şehir Bir Gül

  Mîrek Muhammed-i Taşkendî, Şehrî ve Gülî Bir Şehir Bir Gül, hzl. Bahattin Kahraman-Yusuf Öz, Akçağ Yay., Ankara: 2012

  Mîrek Muhammed-i Taşkendî, Şehrî ve Gülî Bir Şehir Bir Gül, hzl. Bahattin Kahraman-Yusuf Öz, Akçağ Yay., Ankara: 2012

 • image

  Molla Câmî, Sûfilere Armağan (Tuhfetü’l-ahrâr)

  Molla Câmî, Sûfilere Armağan (Tuhfetü’l-ahrâr), çev. Yusuf ÖZ, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2004, 156 s.; İkinci basım: İstanbul: Kurtuba Kitap, 2009, 214 s.; Semerkand Yay., 2014

  Molla Câmî, Sûfilere Armağan (Tuhfetü’l-ahrâr), çev. Yusuf ÖZ, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2004, 156 s.; İkinci basım: İstanbul: Kurtuba Kitap, 2009, 214 s.; Semerkand Yay., 2014

SCI, SSCI, AHCI Indekslerinde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2015
  Yusuf ÖZ, “Naqsh-i Movlaviyye der Âmozesh-i Zeban-i Farsi”, Miras-e Pars (PersiansheritageJournal), Şomare: 18, Âbân 1394/Ekim 2015, ss. 37-38.
 • 2015
  Yusuf ÖZ, “Hakîm Şifayî, Bir Hicviyesi ve Kâmî’nin Türkçe Şerhi”, Nüsha, Yıl: 14, Sayı: 39, 2014/II, s. 149-168 (ISSN 1303-0752).
 • 2011
  Yusuf ÖZ-Bahattin KAHRAMAN, “Mîrek Muhammed ve Şehrî ve Gülî adlı Eseri”, Nüsha, Yıl: XI, Sayı: 33, 2011/II, s. 117-136 (ISSN: 1303-0752)
 • 2006
  Yusuf ÖZ, “Burhaneddin Belhî ve Türkçe Mektupları”, SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Yıl 2006, Sayı 15, Konya, 2006, ss. 203-224 (ISSN: 1300-49-21).
 • 2005
  Yusuf ÖZ, “Nâmeî be Sefîr-i Kebîr-i İran der İstanbul”, Mirror of Heritage/Âyîne-yi Mîrâs, New Series Vol. 3, Issue No. 2 (29), Summer, 2005, ss. 263-271 (ISSN: 1561-9400).
 • 2004
  Yusuf ÖZ, “Nâme-nigârî-i Du Dûst”, Mirror of Heritage/Âyîne-i Mîrâs, Vol. I, Issue No. 4 (23), Winter, 2004, ss.185-200 (ISSN: 1561-9400).
 • 2004
  Muhammed Ca’fer-i Yâhakkî, “Çağdaş Afganistan Edebiyatı -I-II- (Çun Sebû-yi Tişne adlı eserden), çev.: Yusuf ÖZ, Yedi İklim, C XVII, Sayı 171; Haziran-2004, ss. 46-51; Sayı 173; Ağustos-2004, ss. 47-48 (ISSN: 1301-3963).
 • 2004
  Cafer Müderris Sâdıkî, “Bilet Almaya Gittiğim Gün”, çev.: Yusuf Öz, Öteki-Siz, Yıl 4, Sayı 3, Nisan-Mayıs 2004, s. 170-172 (ISSN: 1303-3700).
 • 2003
  Yusuf ÖZ, “Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Yıl:1999, Sayı:1-2, Ankara-2003, ss.177-187 (ISSN: 0564-5050).
 • 2002
  Yusuf ÖZ, “Afgan Türkistanı Muhacirlerinden Belhî Ailesi ve ‘Defter-i Kuyûdât’ Fihristi”, Bilig, sayı:23, Güz-2002, s.157-188 (ISSN:1301-0549)
 • 2002
  Yakup ŞAFAK- Yusuf ÖZ, “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Feridun Nafiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar”, Yedi İklim, Cilt:15, sayı:142-143, Ocak-Şubat 2002, s.19-33
 • 2001
  Yusuf ÖZ, “Ferhenghâ-yi Fârsî-Turkî”, Mecelle-i Iranshenasi, Vol. XIII, No. 2, Summer 2001, s. 403-413.
 • 1999
  Yusuf ÖZ, “Tuhfetü’s-seniyyede ‘Nevruz’”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, Konya 1999, s. 127-135.
 • 1999
  Yusuf ÖZ, “Şehnâme Tercümeleri ve Sözlükleri”, Name-i aşina, Yıl 4, Sayı 3, Sonbahar-2002, s. 25-38 (ISSN: 1304-0189).
 • 1997
  Muhammed Ca’fer-i Yâhakkî, “İran Edebiyatında Roman ve Hikaye I-III” (Çun Sebû-yi Tişne adlı eserden), çev.: Yusuf ÖZ, Yedi İklim, C XI, Sayı 89, 90, 92; Yıl 1997 (89: ss. 45-49; 90: ss. 51-54; 92: ss. 58-60/ISSN: 1301-3963).
 • 1997
  Yusuf ÖZ, “Tuhfe-i Vehbi Şerhleri”, İlmi Araştırmalar, C 5, İstanbul, 1997, s. 219-232.Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Basılan Yayınlar

 • 2010
  Aşkın Sultanları Ulusal Sempozyum İstanbul 2010: “Son Dönem İstanbul Mevlevileri” 14-15 Mayıs 2010 Tebliğ Başlığı: “Eserleri ve Hizmetleriyle Tâhirü’l-Mevlevî (1877-1951); Aşkın Sultanları Son Dönem Mevlevîleri Sempozyum Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2010, s. 207-228.
 • 2002
  Yusuf ÖZ, “Süleyman Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişinleri İle Mektuplaşmaları”, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs-2002, SÜ, Konya; X. Milli Mevlâna Kongresi Tebliğler, C I-, 2-3 Mayıs-2002-Konya, ss. 149-161 (ISBN: 975-448-164-4/ SÜ Basımevi).Kitap / Kitap Bölümü

 • 2014
  Yusuf Öz, “Mevlâna’ya İsnad Edilen Bir Gazel ve Şerhi”, Mevlânâ Araştırmaları –V-, Editör: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, ss. 187-212 (ISBN: 978-975-338-402-5).
 • 2013
  Yusuf Öz, “Abdülbaki Gölpınarlı’nın Manzum Sunûhât-ı İlâhiyye Tercümesi”, Abdülbaki Gölpınarlı, Editör: İsmail Hakkı AKSOYAK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013, ss. 227-250.
 • 2012
  Bahattin Kahraman-Yusuf Öz, Şehrî ve Gülî Bir Şehir Bir Gül, Akçağ Yay., Ankara: 2012 (ISBN: 978-605-5413-49-1)
 • 2012
  Yusuf Öz, “Sâib-I Tebrîzî’nin Mevlâna’dan İlhamla Yazdığı Bir Gazeli ve Ömer Fâik’in Türkçe Şerhi”, Mevlânâ Araştırmaları –IV-, Editör: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, ss. 103-125 (ISBN: 978-605-5413-41-5).
 • 2010
  Yusuf ÖZ, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ankara: TDK Yay., 2010 (978-975-16-2265-5).
 • 2009
  Yakup ŞAFAK- Yusuf ÖZ, Tekke’den Meclise Bir Çelebinin Hatıraları, İstanbul: Timaş Yay., 2009.
 • 2007
  Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevî Mektupları, hzl. Dr. Yakup Şafak, Dr. Yusuf Öz, Konya, Tekin Kitabevi, 200713+181 s., (ISBN: 975-00399-3-9).
 • 2004
  Molla Câmî, Sûfilere Armağan (Tuhfetü’l-ahrâr), çev. Yusuf ÖZ, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2004, 156 s. (ISBN: 975-8861-45-X).
 • 2003
  Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, hzl. Yusuf Öz, Yakup Şafak, Konya, 2003, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 24+96 s.(ISBN: 975-97042-1-8)
 • 1999
  Yusuf ÖZ, Tuhfe-i Şahidi Şerhleri, Konya, 1999, 116 s. (ISBN: 975-97042-0-X)

 • 2015
  Alanından Özel Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Ödül

  Current Research in Social Sciences Aizonia Publishing 2015 En İyi Hakem Ödülü